l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna

 

Wynagrodzenia i składki

1.  Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2014r. za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby współpracujące wynosi:

2.   Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2014 roku wynosi 1 680 zł., w tym w pierwszym roku pracy /80%/ - 1344 zł.
3.  Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2013 r. za osoby po raz pierwszy podejmujące pozarolniczą działalność gospodarczą przez 24 miesiące od dnia jej rozpoczęcia wynosi:

4.  Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10% podstawy wymiaru.
5.  Wysokość składki zdrowotnej w 2014 roku za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby współpracujące wynosi /9,0% podstawy/ - 270,40 zł. miesięcznie, z tego do odliczenia od podatku dochodowego /7,75% podstawy/  - 232,85 zł.
6. Wysokość maksymalnych stawek świadczenia urlopowego oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 roku:
•    Pracownicy pełnozatrudnieni /37,5%/  -  1.093,93zł.
•    Pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu:
    I rok /5%/  - 145,86 zł.
    II rok /6%/  -  175,03 zł.
    III rok /7%/  -  204,20zł.
•    Pracownicy zatrudnieni w szczególnie uciążliwych   warunkach pracy /50%/  - 1.458,57 zł.
•    Emeryci i renciści będący pod opieką zakładu pracy /6,25%/  -  182,32 zł.
•    Fakultatywny odpis na zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności /37,5%+6,25%/  -  1.276,25 zł.
Podstawa naliczania: 2.917,14 – przeciętne wynagrodzenie za II półrocze 2010r.

Zgodnie z art.5b Ustawy o ZFŚF w 2014 r. przez przecietne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej nalezy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne z drugiego półrocza 2010r. ( Dz.U z 2012 nr 291,poz.1707)

Warunki płatności na ZFŚS: odpisy wpłacać nalerzy na wyodrebniony rachunek bankowy w terminie do 30 września 2014 , w tym -75% do 30 maja 2014r.


Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.